Slovak RE Agency

Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie

SK REA – O NÁS

V uplynulých rokoch sme svedkami významných zmien v energetickom priemysle. Zmeny sa týkajú politických prístupov, ale aj nástupu nových trendov a technológií. Energetická politika Európskej únie presadzuje decentralizáciu, dekarbonizáciu, diverzifikáciu, digitalizáciu …

Prečítajte si o nás viac
Osveta a vzdelávanie

Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia inteligentných energetických riešení patrí k našim kľučovým aktivitám od roku 2006.

Demonštračné projekty

Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energií v praxi. Projekty výstavby zelených elektrární, ktorých sme súčasťou.

Podpora legislatívy

Legislatívne a ekonomické stimuly zo strany štátu sú nevyhnutné pre uspešnú implementáciu obnoviteľných zdrojov energií.

Odborné konferencie

Organizovanie seminárov a konferencií v oblasti zavádzania a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Veda a výskum

Podporujeme vedecko-výskumné aktivity v oblasti inteligentných energetických riešení na Slovensku.

Medzinárodná spolupráca

Aktívne participovanie na medzinárod-
ných projektoch v rámci programov SEE, IEE a HORIZONT 2020.

Obnoviteľné zdroje energie

Graf podielu jednotlivých zdrojov obnoviteľnej energie v krajinách Európskej únie a informácie o nich.

42% · Vodná energia

Energia z vody môže byť získaná zmenou prúdenia (kinetickej energie) a tlaku (potenciálnej energie), resp. oboch týchto energií paralelne vo vhodnom úseku toku. Túto premenu zabezpečí vodná elektráreň…
Prečítajte si viac

27% · Veterná energia

Energia vyrobená veternými turbínami je priamo úmerná ploche rotora, tretej mocnine rýchlosti vetra a hustote vzduchu. Listy rotora zachytávajú energiu vzduchu, ktorá naň dopadá…
Prečítajte si viac

11% · Solárna energia

Slnečná energia môže byť spracovaná na dva druhy energií a to na elektrickú a tepelnú energiu. Oba tieto spôsoby využívajú rôzny druhy technológií na dosiahnutie cieľa…
Prečítajte si viac

10% · Energia z biomasy

Biomasa z pohľadu možného energetického využitia zahŕňa každý organický zdroj obsahujúci viazanú chemickú energiu, t.j. drevo a drevný odpad v rôznych formách, poľnohospodárske plodiny a odpad z nich, odpady zo živočíšnej a potravinárskej produkcie a biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu…
Prečítajte si viac

10% · Ostatné zdroje

Ďalšie zdroje ako napríklad Geotermálna energie

Prečítajte si viac

Zdroj: Eurostat

euraf

Aktuálne svetové správy: