O agentúre

Slovak Renewable Energy Agency bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

V uplynulých rokoch sme svedkami významných zmien v energetickom priemysle. Zmeny sa týkajú politických prístupov, ale aj nástupu nových trendov a technológií. Energetická politika Európskej únie presadzuje decentralizáciu, dekarbonizáciu, diverzifikáciu, digitalizáciu …

V praxi je prvoradá predovšetkým bezpečnosť energetických dodávok, orientácia na spotrebiteľa a  podpora  inovácií v energetike. Okrem priamej podpory výroby z obnoviteľných zdrojov energie je nutná jej bezpečná integrácia do energetického ekosystému krajiny.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006. Za ten čas sme boli súčasťou mnohých projektov, ktoré popularizujú trendy v oblasti energetiky a pomáhajú slovenským subjektom zrealizovať nové energetické prístupy.

Chceme, aby Slovensko  plnohodnotne reagovalo na aktuálnu energetickú revolúciu. Našou snahou je, aby sme na Slovensku dokázali držať krok s najvyspelejšími európskymi krajinami na „energetickej ceste“ prechodu od tradičnej energetiky k energetike budúcnosti. Energetike v nových formách, s novými prístupmi a technologicky na novej úrovni.

Sieť partnerstiev, na ktorej je založená naša činnosť
skrea-graf

Podnikatelia

Pretože spolupráca s odborníkmi z podnikateľského sektora nám pomáha formulovať potreby trhu a další rozvoj.

Medzinárodné organizácie

Pretože čerpáme know-how od našich zahraničných partnerov a posilňujeme presadzovanie spoločných záujmov.

Vejenosť

Pretože bez angažovanosti verejnosti je napĺňanie cieľov energeticky efektívnych riešení nerealizovateľné.

Štátne inšitúcie

Pretože spolupráca so štátnymi inštitúciami je pre napĺňanie našej agendy nevyhnutná.

 


 

Sme členom výboru pre
hospodárske záležitosti NRSR

skrea-nrsr-small

 

Sme držiteľom osvedčenia o
spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

skrea-minedu-small