Slovak Renewable Energy Agency

Energia z biomasy

Najuniverzálnejší a najrozšírenejš zdroj energie na Zemi.

Biomasa je vo všeobecnosti označovaná ako odpad biologického pôvodu vhodný na energetické využitie. Energia z biomasy má výhodu v tom, že sa dá pomerne dlho skladovať. Za biomasu môžeme považovať odpad pri spracovaní dreva, respektíve drevo na výrobu takejto energie určené, exkrementy živočíchov či rôzny odpad pri spracovaní rastlín alebo rastliny na výrobu energie z biomasy určené. Biomasu je možné energeticky využiť na rôzne formy energie, či už je to energia tepelná, elektrická, alebo kvapalné palivá pre motorové vozidlá. Mnohí ju považujú za chemicky zakonzervovanú slnečnú energiu. Súčasne predstavuje jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi, ale taktiež patrí aj k najkontroverznejším alternatívam alternatívnych energií.

Energia z biomasy

Z pohľadu možného energetického využitia zahŕňa každý organický zdroj obsahujúci viazanú chemickú energiu, t.j. drevo a drevný odpad v rôznych formách, poľnohospodárske plodiny a odpad z nich, odpady zo živočíšnej a potravinárskej produkcie a biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu. Tieto druhy odpadu je možné spracovávať rôznymi technologickými postupmi pre rôzne následné využitie.

Z biomasy je možné získať energiu viacerými možnými spôsobmi, ktoré sa dajú rozdeliť na tri základné kategórie:

  • Termochemickou premenou (priamym spaľovaním, pyrolýzou alebo splyňovaním)
  • Biochemickou premenou (anaeróbnou fermentáciou alebo aeróbnou fermentáciou)
  • Mechanicko-chemickou premenou (lisovaním oleja alebo esterifikáciou surových bio olejov)

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.