Slovak Renewable Energy Agency

Vodná energia

Vysoko dostupná a nekomplikovaná.

Vodná energia je na Slovensku najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na výrobu elektriny.

Väčšiu časť zemského povrchu pokrýva voda. Jej stav nie je statický a môžeme pozorovať jej pohyb v rôznych formách (kinetický pohyb, vyparovanie, čo spôsobuje priestor v rámci ktorého je možné túto energiu zmeniť na energiu elektrickú, tzv – vodný cyklus. Tento proces zmeny nie je vo všetkých fázach vodného cyklu možný. Najefektívnejším procesom premeny vodnej energie na energiu elektrickú je premena kinetickej, tlakovej a potenciálnej energie vody na energiu mechanickú a následne elektrickú. Elektrická energia vyrobená z vody je pomerne vysoko dostupná a jej a nekomplikovaná.

Vodná energia

Energia z vody môže byť získaná zmenou prúdenia (kinetickej energie) a tlaku (potenciálnej energie), resp. oboch týchto energií paralelne vo vhodnom úseku toku. Túto premenu zabezpečí vodná elektráreň. Vodné elektrárne teda fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Energia z vody sa zvyčajne získava prehradením vodného toku rieky, čím vznikne vodná nádrž, ktorá zadržiava vodu a prepúšťa ju prívodovým kanálom k turbíne. Turbína tlakom vody poháňa generátory, ktoré následne vytvárajú elektrickú energiu. Dochádza k premene mechanickej energia vody na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú. S vysokou účinnosťou premieňa elektrický generátor vodnej elektrárne energiu mechanickú na energiu elektrickú. Podľa výkonu rozdeľujeme vodné elektrárne na malé (do 10 MW) a veľké (nad 10 MW). Pozornosť treba venovať skôr malým vodným elektrárňam, ktoré zaraďujeme medzi OZE. Poloha elektrárne voči vodnému toku môže byť priama (priamo na toku) alebo nepriama (mimo neho), tzv. derivačná elektráreň.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.